Z okazji jubileuszu 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na ręce JM Rektora wpłynęły podziękowania i gratulacje. Za wszystkie dziękujemy!

 

 

 

Dyplom Uznania ze strony Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach

 

Podziękowania ze strony Marszałka Województwa Śląskiego

 

Podziękowania ze strony Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Gratulacje i życzenia ze strony Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 
 

Gratulacje i życzenia ze strony Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 
 

Piknik Pokoleń z okazji 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w obiektywie aparatu. Zapraszamy na fotorelację. Więcej zdjęć (łącznie ponad 600!) mogą Państwo pobrać w formie archiwów ZIP dostępnych poniżej.

ARCHIWUM 1  |  ARCHIWUM 2  |  ARCHIWUM 3  |  ARCHIWUM 4  |  ARCHIWUM 5  |  ARCHIWUM 6  |  ARCHIWUM 7

REGULAMIN IMPREZY pod nazwą „Piknik Pokoleń”

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie kampusu akademickiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu przy ul. Jordana 19
  i 38., podczas wydarzenia Piknik Pokoleń w dniu 25 maja 2018 r., zwanego dalej Imprezą. Impreza odbywa
  się w godzinach od 10.00 do 22.00.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nich z terenu, na którym prowadzona jest Impreza, a także uregulowanie praw
  i obowiązków uczestników Imprezy.
 3. Organizatorem Imprezy jest Prorektor ds. Promocji i Rozwoju Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Katowicach. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy, jej przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w Imprezie, mogą uczestniczyć absolwenci, studenci, pracownicy oraz pracownicy emerytowani Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy się zarejestrowali bezpośrednio na stronie internetowej 70lat.sum.edu.pl.
 5. Udział w Imprezie jest bezpłatny.
 6. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zapoznania sięz Regulaminem oraz Graficznym Planem Obiektu,
  a w razie konieczności zastosować się do nich (Regulamin Imprezy i Graficzny Plan Obiektu będą rozmieszczone przy bramach wejściowych). Osoby wchodzące na teren Imprezy tym samym akceptują przepisy porządkowe i podlegają im.
 7. Uczestnicy Imprezy mają dostęp do określonych stref (strefa koncertowo-artystyczna, strefa naukowa, strefa ze stoiskami promocyjnymi) zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora, tj.:
  1. w strefie koncertowo-artystycznej w godzinach od 14.00 do 22.00 mogą uczestniczyć osoby, które odebrały
   w punkcie informacyjnym bransoletki uprawniającej do uczestnictwa w Koncercie, pod warunkiem dostępności miejsc w tej strefie;
  2. w strefie naukowej, mogą przebywać osoby które zdeklarowały udział w sesjach naukowych;
  3. w strefie ze stoiskami promocyjnymi, mogą przebywać wszystkie osoby będące na terenie kampusu akademickiego.
 8. Osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie.
 9. Na teren Imprezy obowiązuje zakaz:
  1. wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, napojów w puszkach innych przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów basebolowych, metalowych rurek, noży, itp.
  2. wprowadzania  psów;
 10. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.
 11. Służby porządkowe organizatora (pracownicy ochrony) uprawnione są do podejmowania czynności określonych
  w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osóbi mienia.
 12. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 13. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub
  z jakiegokolwiek innego powodu
 14. Zabrania się niszczenia i dewastacji obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Imprezy oraz wzniecania ognia.
 15. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do informowania osób wyznaczonych przez Organizatora (posiadających stosowny identyfikator) lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy.
 17. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora Imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy.
 18. Przebieg Imprezy zostanie utrwalony w postaci nagrania audiowizualnego (filmu) i zdjęć fotograficznych, które zostaną umieszczone w Internecie zwłaszcza na stronie internetowej, w mediach społecznościowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do filmu/zdjęć w ten sposób rozpowszechnianego. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy sprzętów audiowizualnego
  (za wyjątkiem telefonów komórkowych) i fotograficznego mających profesjonalne zastosowanie. Zdjęcia robione przez Uczestników mogą być wykonane tylko dla celów prywatnych.
 19. Uczestnicy w czasie trwania koncertu o którym mowa w ust.7 pkt. 1 przebywać będą w strefie głośnych dźwięków i lamp  
 20. Na terenie Imprezy znajduje się punkt medyczny oraz punkt higieniczno-sanitarny.
 21. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz używania dronów przez Uczestników Imprezy, o których mowa w punkcie 2.
 22. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom Imprezy w następujących miejscach:
  1. na stronie 70lat.sum.edu.pl
  2. przy głównym wejściu umieszczony w widocznym miejscu.
  3. przed wejściem na teren strefy koncertowo-artystycznej;
 23. Regulamin obowiązuje w dniu trwania Imprezy tj. 25 maja 2018 r.

Można powiedzieć, że to biały kruk. Kronika Rady Zakładowej Komisji Sportu i Turystyki. Co ciekawy, dzisiaj przeglądając ten dokument ma się wrażenie czytania bloga sprzed lat. Oczywiście nikt wówczas o blogu nawet nie myślał a tym bardziej autor Kroniki nawet nie podejrzewał, że któregoś dnia zostanie ona udostępniona całemu światu.

Pobierz Kronikę Rady Zakładowej Komisji Sportu i Turystyki w formacie PDF
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach